ممیزی و صدور گواهینامه ایزو – سیستمی

فرم درخواست خدمات OCU

با نشان دادن اینکه محصول یا خدمات شما انتظارات مشتریان شما را برآورده می کند ، صدور گواهینامه می تواند یک ابزار مفید برای افزایش اعتبار باشد. برای برخی از صنایع ، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یا قراردادی است.

ISO گواهی صادر نمی کند!
ISO ، استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 را توسعه می دهد ، اما در صدور گواهینامه آنها دخیل نیست. این کار توسط نهادهای صدور گواهینامه مانند OCU انجام می شود. تأیید صلاحیت یا اخذ اعتبار توسط نهاد اعتباردهنده به نهاد گواهی دهنده اجباری نیست و عدم اعتباربخشی لزوماً به معنای عدم اعتبار نهاد گواهی دهنده نیست، بلکه به معنای تأیید مستقل از صلاحیت می باشد.

اخذ گواهینامه ایزو شامل ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه انواع سیستم های مدیریت بر مبنای استانداردهای ایزو از جمله موارد زیر (ولی نه محدود به آنها) می باشد:

   • سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001
   • سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO 14001
   • سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای / شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001  یا OHSAS 18001
   • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد  ISO 22000 / HACCP / GMP
   • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27001
   • سیستم مدیریت کیفیت- تجهیزات پزشکی بر مبنای استاندارد ISO 13485
   • سیستم مدیریت کیفیت – صنایع نفت و گاز بر مبنای استاندارد ISO/TS 29001
   • سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001
   • سیستم مدیریت مناسب برای توریست بر مبنای مرجع (Good For Tourist – GFT)
   • سیستم مدیریت ایمنی غذا در رستوران بر مبنای SFBB / ISO 22002-2
   • رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002
   • رضایتمندی مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004
   • مدیریت کیفیت پروژه ها بر مبنای استاندارد ISO 10006
   • مدیریت آموزش درون سازمانی بر مبنای استاندارد ISO 10015
   • الزامات خدمات یادگیری خارج از آموزش رسمی ISO 29993
   • سیستم مدیریت ساماندهی محیط کار بر مبنای 5S
   • ….

مراحل اخذ و تمدید گواهینامه

 1. پیاده سازی، مستندسازی و اجرای الزامات استاندارد در سازمان (آموزش و مشاوره کارکنان)
 2.  درخواست از OCU برای ممیزی سیستم
 3. انجام پیش ممیزی Pre-certification audit (ممیزی مرحله 1)
 4. رفع عدم انطباق های احتمالی
 5. انجام ممیزی صدور گواهینامه Certification audit (ممیزی مرحله 2)
 6. تعیین افدام اصلاحی برای عدم انطباق های جزئی احتمالی (در غیر اینصورت انجام ممیزی تصدیقی در مورد عدم انطباق های عمده)
 7. ثبت و صدور گواهینامه توسط OCU (در صورت پذیرش اقدامات اصلاحی و نداشتن عدم انطباق عمده/بحرانی)
 8. انجام ممیزی مراقبتی اول First surveillance audit (پیش از سالگرد ممیزی مرحله 2)
 9. تعیین افدام اصلاحی برای عدم انطباق های جزئی احتمالی (در غیر اینصورت انجام ممیزی تصدیقی در مورد عدم انطباق های عمده)
 10. تمدید گواهینامه توسط OCU (در صورت پذیرش اقدامات اصلاحی و نداشتن عدم انطباق عمده/بحرانی)
 11. انجام ممیزی مراقبتی دوم Second surveillance audit (پیش از سالگرد ممیزی مرحله 2)
 12. تعیین افدام اصلاحی برای عدم انطباق های جزئی احتمالی (در غیر اینصورت انجام ممیزی تصدیقی در مورد عدم انطباق های عمده)
 13. تمدید گواهینامه توسط OCU (در صورت پذیرش اقدامات اصلاحی و نداشتن عدم انطباق عمده/بحرانی)
 14. انجام ممیزی صدور مجدد گواهینامه – Re-certification (پیش از سالگرد ممیزی مرحله 2، در غیر اینصورت، تکرار گام 1)
 15. تعیین افدام اصلاحی برای عدم انطباق های جزئی احتمالی (در غیر اینصورت انجام ممیزی تصدیقی در مورد عدم انطباق های عمده)
 16. صدور مجدد گواهینامه توسط OCU (در صورت پذیرش اقدامات اصلاحی و نداشتن عدم انطباق عمده/بحرانی)
 17. تکرار گام 8

فرم درخواست خدمات OCU