ارائه خدمات مشاوره‌اي براي استقرار استاندارد ISO/IEC 17025

شرح خدمات مشاوره‌اي براي استقرار استاندارد :ISO/IEC 17025 ویرایش سال 2017 و اخذ تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران:

 

  • فاز اول: تدوین کلیه روش های اجرایی فنی و مدیریت کیفیت و فرم های مربوطه منطبق بر الزامات استاندارد و ثبت نام اولیه در سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران.

 

  • فاز دوم: مشاوره در جهت ایجاد سوابق مرتبط با روش های فنی و سیستمی در تمامی بندهای استاندارد و آموزش های مورد نیاز و ممیزی داخلی و برگزاری جلسه بازنگری مدیریت.

 

  • فاز سوم: همکاری در جهت انجام ممیزی نهایی و رفع عدم انطباق ها مربوطه و تاییدیه در کمیته مرکز ملی تایید صلاحیت ایران.

برای دربافت خدمات، اینجا را کلیک بفرمایید.