اعتبارسنجی و صدور گواهینامه آموزشی

آکادمی ایران – آکسفورد سرت یونیورسال بنابر درخواست مؤسسات و برگزارکننده های دوره های آموزشی، دوره های آموزشی قابل ارائه را به منظور اعتباربخشی مورد ارزیابی قرار داده و پس از برگزاری دوره برای فراگیران، گواهینامه آموزشی قابل ردیابی در سایت www.oxfordcert.co.uk را ثبت و صادر می نماید.

برای استفاده از خدمات اعتباربخشی و صدور گواهینامه آموزشی، اینجا را کلیک نمایید.

 

فرآیند ارزیابی دوره و صدور گواهینامه در آکادمی ایران-OCU

فرآیند ارزیابی دوره و صدور گواهینامه در آکادمی ایران-OCU از استاندارد ایزو 17024 پیروی می کند.

فرآیند درخواست

پس از ارائه درخواست، آکادمی ایران-OCU ، مروری بر درخواست شامل شرایط لازم برای صدور گواهینامه و دامنه آن ، شرح روند ارزیابی ، حقوق متقاضی ، وظایف شخص موردگواهی و حق الزحمه خواهد داشت.

آکادمی ایران-OCU نیاز به تکمیل فرم درخواست دارد، که توسط متقاضی صدور گواهینامه امضا شده است ، که شامل موارد زیر می باشد:

الف) اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی متقاضی مانند نام ، آدرس و سایر اطلاعات مورد نیاز.

ب) دامنه صدور گواهینامه مورد نظر؛

ج) امضای تفاهم مبنی بر اینکه متقاضی موافقت خود را با الزامات صدور گواهینامه و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اعلام می کند.

د) هر گونه اطلاعات پشتیبان برای نشان دادن انطباق عینی با پیش نیازهای دوره آموزشی.

ه) یادآوری به متقاضی كه بنا به دلایل ، درخواست اسكان بازرس دوره وجود دارد.

 

آکادمی ایران-OCU درخواست را بررسی میکند تا با الزامات صدور گواهینامه برای دوره متقاضی مطابقت داشته باشد.

 

فرایند ارزیابی

 آکادمی ایران-OCU از روشها و مکانیزمهای ارزیابی ویژه ای برای دوره مورد گواهینامه ، پیروی می کند.

وقتی تغییری در طرح صدور گواهینامه وجود دارد که نیاز به ارزیابی بیشتر دارد ، آکادمی ایران-OCU بدون اطلاع قبلی، روشها و سازوکارهای خاص مدونی را برای تأیید اینکه افراد مورد گواهی با الزامات تغییر یافته همخوانی دارند بکار می برد.

 

 

 

ارزیابی به شکلی برنامه ریزی و ساختمند انجام می شود که تضمین میکند الزامات دوره به صورت عینی و منظم با مدارک مستند برای تأیید صلاحیت داوطلب می شود.

 آکادمی ایران-OCU روش های ارزیابی داوطلبین را تأیید می کند. این تأیید اطمینان حاصل خواهد کرد که هر ارزیابی منصفانه و معتبر است.

 آکادمی ایران-OCU با در نظر گرفتن مقررات ملی ، نیازهای ویژه را تأیید و تأمین میکند ، بطور مستدل و تا جایی که صحت ارزیابی نقض نشده باشد.

در صورتی که فعالیتهای برگزاری دوره آکادمی ایران-OCU از طریق همکار آموزشی انجام شود ، گزارشات ، داده ها و سوابق مناسب گردآوری شده تا نشان دهد نتایج معادل با الزامات تعیین شده توسط طرح صدور گواهینامه مطابقت دارد.

 

روند آزمون

امتحانات برای ارزیابی صلاحیت مبتنی و مطابق با طرح دوره، از طریق آزمون کتبی ، شفاهی ، عملی ، مشاهده ای یا سایر ابزارهای معتبر و هدفمند طراحی می شود. طراحی الزامات امتحان از مقایسه نتایج هر آزمون مجرد ، هم از نظر محتوا و هم از نظر دشواری ، از جمله اعتبار تصمیمات مربوط به رد/قبول استفاده میکند.

آکادمی ایران-OCU روشهایی را برای اطمینان از آزمون مداوم دارا می باشد.

ضوابط و شرایط برگزاری امتحانات تنظیم ، مدون و نظارت می شود.

 

توجه: شرایط شامل روشنایی ، دما ، فاصله داوطلبین ، سروصدا ، رعایت موارد ایمنی کاندیداها و غیره می باشد.

 

وقتی تجهیزات فنی در فرآیند آزمون استفاده می شود ، تجهیزات در صورت لزوم باید تأیید و یا کالیبره شوند.

روش و رویه های مناسب (به عنوان مثال جمع آوری و نگهداری داده های آماری) به منظور تأیید مجدد ، در فواصل زمانی معقول توجیه شده ، انصاف ، اعتبار ، قابلیت اطمینان و عملکرد کلی هر آزمون مستند و اجرا می شود و کلیه نواقص شناسایی شده اصلاح می شود.

 

تصمیم در مورد صدور گواهینامه

 

اطلاعات جمع آوری شده در طی مراحل صدور گواهینامه باید کافی باشد برای:

الف) آکادمی ایران-OCU تا در مورد صدور گواهینامه تصمیم بگیرد

ب) ردیابی رویداد ، به عنوان مثال ، تجدید نظر یا شکایت.

تصميمات مربوط به اعطا ، نگهداري ، اعتبارسنجي ، تمديد ، كاهش ، تعليق يا انصراف از صدور گواهي برون سپاری نمی شود.

  آکادمی ایران-OCU تصمیم خود را در مورد صدور گواهینامه به مواردی كه بطور خاص با الزامات طرح صدور گواهینامه مرتبط است ، محدود می كند.

تصمیم در مورد صدور گواهینامه تنها توسط آکادمی ایران-OCU بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در طی مراحل صدور گواهینامه صورت می گیرد. افرادی که تصمیم در مورد صدور گواهینامه می گیرند ، در اخذ امتحان یا آموزش داوطلب شرکت نخواهند کرد.

 افرادی که تصمیمات مربوط به صدور گواهینامه را می گیرند ، دانش کافی را در مورد فرآیند صدور گواهینامه داشته و تشخیص میدهند که آیا الزامات صدور گواهینامه برآورده شده است یا خیر.

تا زمانی که کلیه الزامات صدور گواهینامه برآورده نشود ، گواهینامه اعطا نمی شود.

 آکادمی ایران-OCU به همه افراد موردگواهی گواهی نامه ارائه می دهد. آکادمی ایران-OCU مالکیت انحصاری از گواهی ها را حفظ میکند. گواهی نامه در کاغذهای ویژه چاپ شده كه توسط مدیر مسئول آکادمی ایران-OCU امضا می شود.

 گواهینامه ها به عنوان حداقل اطلاعات زیر را شامل می شوند:

الف) نام شخص مجاز

ب) شماره ثبت منحصر به فرد.

ج) نام نهاد صدور گواهینامه؛

د) ارجاع به طرح صدور گواهینامه ، استاندارد یا سایر اسناد مربوطه از جمله تاریخ صدور در صورت لزوم؛

ه) دامنه شمول صدور گواهینامه، در صورت کاربرد ، شرایط و محدودیت های اعتبار.

و) تاریخ مؤثر صدور گواهینامه و تاریخ انقضا.

 

فرمت گواهینامه به گونه ای طراحی شده تا ریسک جعل آن کاهش یابد.

 

 تعلیق ، بازپس گیری یا کاهش دامنه صدور گواهینامه

آکادمی ایران-OCU یک رویه ی مدون برای تعلیق یا بازپس گیری گواهینامه یا کاهش دامنه صدور گواهینامه دارد که اقدامات بعدی مسئول آکادمی ایران-OCU را مشخص می کند.

 عدم برطرف کردن مواردی که منجر به تعلیق در مدت زمان تعیین شده توسط آکادمی ایران-OCU شده است ، منجر به بازپس گیری  گواهینامه یا کاهش دامنه صدور گواهینامه خواهد شد.

آکادمی ایران-OCU برای شخص مورد گواهی تمهیدات قابل اجرایی دارد تا اطمینان حاصل كند كه در صورت تعلیق صدور گواهینامه ، شخص مورد گواهی در هنگام تعلیق از استفاده بیشتر گواهینامه خودداری می كند.

 آکادمی ایران-OCU برای شخص مورد گواهی ترتیبات لازم را به عمل می آورد تا اطمینان حاصل كند كه در صورت بازپس گیری گواهینامه ، شخص مورد گواهی از استفاده از همه ارجاعات به وضعیت موردگواهی خودداری كند.

 

فرآیند تجدیدگواهی

آکادمی ایران-OCU مطابق با الزامات طرح صدور گواهی از روش (های) مستند برای اجرای فرآیند تجدیدگواهی برخوردار می باشد.

آکادمی ایران-OCU طی فرایند تجدیدگواهی اطمینان حاصل میكند كه صلاحیت شخص موردگواهی ادامه دار بوده و تطابق مداوم با الزامات طرح فعلی توسط شخص موردگواهی را تأیید می كند.

دوره تجدیدگواهی باید براساس الزامات دوره باشد. دلیل دوره تجدیدگواهی ، در صورت لزوم ، موارد زیر را شامل می باشد:

الف) الزامات مقرراتی؛

ب) تغییر در اسناد مرجع.

ج) تغییر در الزامات دوره مربوطه.

د) ماهیت و بلوغ صنعت یا زمینه ای که فرد موردگواهی در آن مشغول به کار است.

ه) خطرات ناشی از شخص بی کفایت.

ج) تغییرات مداوم در فن آوری و الزامات مربوط به افراد موردگواهی

ز) الزامات طرفهای ذینفع؛

ح) فراوانی و محتوای فعالیتهای مراقبتی ، در صورتی که توسط دوره الزام شده باشد.

 فعالیت / فعالیتهای تأیید تجدیدگواهی اطمینان حاصل می کند که ارزیابی بی طرفانه برای تأیید صلاحیت مداوم شخص موردگواهی وجود دارد.

مطابق با برنامه صدور گواهینامه ، تجدیدگواهی توسط آکادمی ایران-OCU حداقل موارد زیر را در نظر می گیرد:

الف) ارزیابی در محل؛

ب) توسعه حرفه ای؛

ج) مصاحبه ساختاری؛

د) تأیید ادامه سوابق رضایت بخش کار و تجربه کار.

ه) آزمون؛

ج) بررسی توانایی فيزيكي در رابطه با صلاحیت مربوطه.

 

توجه: توانايي فيزيكي مي تواند نياز به ارزيابي توسط يك پزشك سلامت و يا توسط يك فرد ذیصلاح براي ارزيابي مهارت هاي بدني از جمله چالاکی ، قدرت و استقامت ، و همچنين مهارت هاي عملكرد فني مورد نياز براي صدور گواهي داشته باشد.

 

استفاده از گواهینامه ها ، آرم ها و علائم

آکادمی ایران-OCU نشان یا آرم گواهینامه را ارائه داده و بر حسب مورد ، شرایط استفاده را الزام می کند و باید حقوق استفاده و نمایندگی به درستی رعایت شود.

آکادمی ایران-OCU با ارائه دهندگان خدمات آموزشی همکار به دلایل زیر توافق نامه امضا میکند:

الف) انطباق خدمات ارائه شده با برنامه آموزشی مورد گواهی.

ب) ادعاهای مربوط به صدور گواهینامه را فقط با توجه به محدوده صدور گواهینامه صورت پذیرد.

ج) از صدور گواهینامه به گونه ای استفاده نمی شود که آکادمی ایران-OCU را نادیده گرفته و هیچ گونه اظهار نظری درباره گواهینامه به صورتی که آکادمی ایران-OCU را غیرواقعی یا غیرمجاز جلوه دهد، بیان نکند.

د) عدم کاربرد ادعاهایی مربوط به صدور گواهینامه كه حاوی هرگونه ارجاع به آکادمی ایران-OCU یا صدور گواهینامه پس از تعلیق یا بازپسگیری گواهینامه و برگرداندن هرگونه گواهی صادر شده توسط آکادمی ایران-OCU است.

ه) عدم استفاده از گواهینامه به روشی گمراه کننده.

آکادمی ایران-OCU با استفاده از اقدامات اصلاحی ، هرگونه سوء استفاده از علامت صدور گواهینامه یا آرم خود را بررسی میکند.

 

 اعتراض به تصمیمات مربوط به صدور گواهینامه

آکادمی ایران-OCU برای دریافت ، ارزیابی و تصمیم گیری در مورد تجدید نظر ، روندی مدون دارد. مراحل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر حداقل عناصر و روشهای زیر را شامل می شود:

الف) روند دریافت ، صحه گذاری و تحقیق در مورد تجدید نظر ، و تصمیم گیری در مورد اقدامات با توجه به نتایج تجدیدنظرهای مشابه قبلی ، برای اینکه چه اقداماتی باید انجام شود.

ب) پیگیری و ثبت درخواستهای تجدید نظر ، از جمله اقدامات انجام شده برای رفع آنها.

ج) حصول اطمینان از اینکه که در صورت کاربرد ، اصلاحات مناسب و اقدامات اصلاحی انجام شده است.

سیاست ها و رویه ها تضمین می کند که کلیه فرجام خواهی ها به شکلی سازنده ، بی طرفانه و به موقع رسیدگی می شوند.

شرح مراحل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در وبسایت در دسترس عموم است.

آکادمی ایران-OCU مسئولیت کلیه تصمیمات در تمام سطوح مراحل رسیدگی به درخواست تجدید نظر را بر عهده دارد. آکادمی ایران-OCU اطمینان می دهد كه پرسنل تصمیم گیرنده كه در فرایند تجدیدنظر درگیر هستند متفاوت از كسانی است كه در تصمیم مورد تجدید نظر نقش داشته اند.

تسلیم ، تحقیق و تصمیم گیری در مورد تجدید نظر ، بدون هیچگونه تبعیضی علیه متقاضی انجام می شود.

 آکادمی ایران-OCU رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تأیید نموده و گزارش های پیشرفت و نتیجه را به شاکی ارائه می دهد.

 آکادمی ایران-OCU به متقاضی پایان روند رسیدگی به درخواست تجدید نظر را اطلاع میدهد.

 

شکایات

آکادمی ایران-OCU برای دریافت ، ارزیابی و تصمیم گیری در مورد شکایات ، روندی مستند دارد.

شرح مراحل رسیدگی به شکایات در وبسایت در دسترس است. رویه ها با همه طرفین به طور عادلانه و عادلانه رفتار میکند.

سیاست ها و رویه ها اطمینان میدهد که همه شکایات به شکلی سازنده ، بی طرف و به موقع رسیدگی و پردازش می شوند. روند رسیدگی به شکایات حداقل عناصر و روش های زیر را شامل می شود:

الف) تشریح روند دریافت ، تأیید اعتبار ، بررسی شکایت و تصمیم گیری در مورد اقداماتی که باید انجام شود.

ب) پیگیری و ثبت شکایات ، از جمله اقدامات انجام شده در پاسخ به آنها.

ج) اطمینان حاصل شود که در صورت کاربرد ، اصلاحات مناسب و اقدامات اصلاحی انجام شده است.

به محض دریافت شکایت ، آکادمی ایران-OCU تأیید میکند که آیا این شکایت مربوط به فعالیت های صدور گواهینامه ای است که مسئولیت آن را بر عهده دارد و در این صورت ، به همین ترتیب پاسخ خواهد داد.

هرگاه ممکن باشد ، آکادمی ایران-OCU شکایت خود را تأیید کرده و گزارش های پیشرفت و نتیجه را به شاکی ارائه میدهد.

آکادمی ایران-OCU دریافت کننده شکایت ، مسئولیت جمع آوری و تأیید کلیه اطلاعات لازم جهت تأیید شکایت را بر عهده دارد.

هرگاه ممکن باشد ، آکادمی ایران-OCU به طور رسمی از پایان مراحل رسیدگی به شکایت به شاکی اطلاع میدهد.

هر گونه شکایت اثبات شده در مورد شخص موردگواهی نیز در زمان مناسب توسط آکادمی ایران-OCU به شخص معتبر مربوطه ارسال میشود.

روند رسیدگی به شکایات منوط به الزامات محرمانه بودن است ، زیرا مربوط به شاکی و موضوع شکایت است.

تصمیمی که به شاکی ابلاغ می شود توسط پرسنلی که قبلاً درگیر موضوع شکایت نبوده اند ، بررسی و تأیید می شود.