صفحه نخست › سایتهای جعلی و تقلبی بوده و تحت پیگرد قانونی است www.oxfordcertificate.com و www.oxforrdcertificate.co

!هشدار

 

 

www.oxforcertificate.com

www.oxforcertificate.co
 

   سایت های جعلی و تقلبی بوده و تحت پیگرد قانونی است

 

دفتر ایران نهاد گواهی دهنده 

Oxford Cert Universal 

انگلستان هیچ گونه مسئولیتی نسبت به صحت و اعتبار گواهینامه های سازمان ها و افرادی که گواهینامه خود را از مراجعی غیر از

 

این دفتر که مدعی نمایندگی 

OCU 

بوده اخذ کرده اند نداشته و به اطلاع می رساند که این نوع

گواهینامه ها جعلی و فاقد اعتبار می باشد
Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body