صفحه نخست › ISO 50001

ISO 50001

 

درباره ایزو 50001 مدیریت انرژی

شروع مباحث انرژی پس ازبحرانهای نفتی دهه ١٩٧٠درجهان با سه محورانرژی، اقتصاد و محیط زیست موفقیت تنها یک درصد کاهش مصرف انرژی ازسال ١٩٧٥ تا ١٩٨٠ ولی ١٥ تا ٢٠ درصد از سال ١٩٨٠ تا ١٩٨٥ در اروپا

 

منافع نظام مدیریت انرژی:

 

١- مستقیم: کاهش مصرف انرژی در هر واحد محصول تولیدی

٢- غیرمستقیم: کاهش قیمت تمام شده محصول آثارمثبت زیست محیطی افزایش طول عمر تجهیزات

                                                                                                                                     

ایزو 50001:2011 - سیستم های مدیریت انرژی :

ایزو 50001 به سازمان ها الزاماتی برای سیستم های مدیریت انرژی (EnMS) فراهم می آورد. ایزو 50001 برای سازمان های بزرگ و کوچک خصوصی یا دولتی در سازمان های خدماتی یا تولیدی در تمام دنیا می تواند مفید باشد. ایزو 50001 چهارچوبی برای کارخانجات صنعتی، تسهیلات بازرگانی، نهادی و دولتی ترسیم می­کند تا تمامی آنها بتوانند مدیریت انرژی را انجام دهند. تخمین زده می­شود این استاندارد بتوانند تا %۶۰ از مصرف انرژی در دنیا  را صرفه جویی کند.

 

اهمیت ایزو 50001:

انرژی از نظر عملیلت سازمانی اهمیت داشته و می تواند برای سازمان ها صرفنظر از فعالیت های آنها هزینه کلانی را دربر داشته باشد. یک ایده می تواند درنظرگرفتن استفاده از انرژی بدست آمده از زنجیره تامین یک کسب و کار ناشی از مواد اولیه حاصل از بازیافت باشد.

علاوه بر هزینه های اقتصادی تحمیل شده بر سازمانها، انرژی می­تواند هزینه های زیست محیطی و اجتماعی به همراه داشته باشد که نتیجه مصرف بی رویه منابع طبیعی و زیانهایی مانند تغییرات آب و هوایی باشد. بعلاوه توسعه و پیاده سازی تکنولوژی ها برای یافتن منابع انرژی و منابع تجدیدپذیر زمان بر می­باشد.

سازمانها شاید به تنهایی نتوانند قیمت های انرژی، سیاست های دولت یا اقتصاد جهانی را کنترل کنند اما می­توانند نحوه مدیریت انرژی را در سازمان خود و در حال حاضر بهبود بخشند.

 

ایزو 50001 چه کار میکند؟

ایزو 50001 برای واحدهای سازمانی خصوصی یا دولتی راهبردهایی تهیه میکند تا مصرف انرژی بهینه تر و هزینه ها کمتر شده و کارایی مصرف انرژی بهبود یابد. این استاندارد موارد زیر را پوشش میدهد:

  • کمک به سازمانها در استفاده بهتر از انرژی های موجود
  • ایجاد شفافیت و تسهیل در ارتباطات در مدیریت منابع انرژی
  • ارتقاء بهترین شیوه های مدیریت انرژی و تقویت رفتارهای مفید مدیریت
  • کمک به تسهیلات در ارزیابی و اولویت بندی پیاده سازی فن آوریهای کارآمدانرژی جدید
  • ارائه یک چارچوب برای ارتقاء بهره­وری انرژی در سراسر زنجیره تامین
  • تسهیل بهبود مدیریت انرژی برای پروژه های کاهش انتشارگازهای گلخانه ای
  • ادغام بادیگر سیستم های مدیریت سازمانی از قبیل محیط زیست و بهداشت و ایمنی را امکان پذیر می­سازد.

ایزو 50001  چه کسی از آن بهره میگیرد؟

  • مانند تمامی سامانه های استاندارد مدیریتی، ایزو 50001 به گونه ای طراحی شده است که در تمامی سازمانها با هر سایز و فعالیتی در هر موقعیت جغرافیایی قابل پیاده سازی باشد. ایزو 50001برایبهبود عملکردانرژیبه دنبال اصلاح اهداف نیست. هر سازمان، بدونتوجهفعلی به وضعیت خوددر مدیریت انرژی، می­تواند ایزو 50001را برای ایجاد یک بستر مناسب و مسایل پس از آن بهبهبوددر این مواردبا توجه بهزمینه هاوظرفیت های خود برسد.
  •  

ایزو 50001  گرفتن استاندارد برای کسب و کار شما:

  • مانند تمامی سامانه های استاندارد  ایزو 50001 می­تواند به تنهایی برای شرکتها، سهامداران و مشتریان منفعت داشته باشد. تصمیم اینکه شرکتی بخواهد از این ایزو استفاده نماید به خود تصمیم گیران آن شرکت بستگی دارد، مگر اینکه توسط قوانین اجبار شود.Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body