صفحه نخست › فرم اطلاعات کارفرما

فرم اطلاعات کارفرما (لطفا به فارسی و انگلیسی تکمیل شود)
عنوان سازمان

Client Title
نام مدیر ارشد

Director Name
سمت

Position
تلفن مستقیم

نمابر

تلفن همراه

آدرس وب سایت

نام مشاور / معرف سازمان

تلفن
زمینه فعالیت/خدمات/محصولات کارفرما

Certificate Scope

تعداد محل های فعالیت سازمان

Site(s) Number
تعداد پرسنل

Personnel Number
خدمات مورد درخواست
Request Services
صدور گواهینامه MS Registration
آموزش و مشاوره In-house Training
ممیزی داخلی Internal Audit
گواهینامه انطباق محصول Product Certificate
فرآیند بازرسی Process Audit
سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10002
موضوع
Subject to
سیستم مدیریت انرژیISO 50001
سیستم مدیریت کیفیتISO 9001
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000
HACCP
برنامه های پیش نیاز مواد غذایی SFBB
/ ( ISO 22002-1 ) GMP - GH
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل OHSAS 18001
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغل HSE
سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO 10004
سیستم مدیریت کیفیت پروژه ها ISO 10006
سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO 17025
سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485
سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی ISO 26000
سیستم ISO 27001
سیستم مدیریت کیفیت واحد آموزش ISO 10015
سازمان های آموزشی IWA2
سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات درمانی IWA1
الگوی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر مبنای EFQM
الگوی سازماندهی بر مبنای 5S
سایر

Other
عدد امنیتی

 
*

Copyright 2017 Oxford Cert A

ccreditation Body