صفحه نخستاخبار و مطالب › مرز تحول، فروپاشی و تغییر شکل آتی دنیا

مرز تحول، فروپاشی و تغییر شکل آتی دنیا

 

 

 

کتاب مرز تحول اثر دکتر گرام تیلور، رئیس هیئت مدیره مشورتی آکسفورد سرت یونیورسال نشان می دهد که گسترش اقتصادی نامحدود در یک سیاره محدود ناممکن است. سیستم جهانی رشد-محور ما فروپاشیده خواهد شدچراکه منابع حیاتی کمبود و اکوسیستم ها نقص اساسی پیدا خواهند کرد. بهرحال ایده ها، ارزش ها و فن آوری های جدید می توانند ما را در جلوگیری از فاجعه و ایجاد دنیایی بهتر یاری رسانند.

مرز تحول با استفاده از تئوری سیستم های تکاملی تشریح می کند که چگونه جوامع رشد کرده و چرا نه تنها تغییر غیر خطی سریع ممکن بوده بلکه اجتناب ناپذیر می باشد.
Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body