صفحه نخستاخبار و مطالب › درباره 9002:2016 ISO

درباره 9002:2016 ISO

 

 

 

 

استاندارد ISO 9002:2016 راهنمای کاریردی استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015 همراه با مثال هایی است که سازمان می تواند با توجه به آن گام هایی بردارد تا این الزامات را براورده سازد.

 

این استاندارد چیزی را به الزامات 9001 اضافه یا کم نکرده یا به هیچ وجه آن را اصلاح یا دستکاری نمی کند.

 

این استاندارد رویکردهای اجباری را تجویز نکرده یا روش برتری را ارائه نمی دهد.
Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body