صفحه نخستاخبار و مطالب › درباره استاندارد ISO 10002 - سیستم رسیدگی به شکایات بیشتر بدانید...

درباره استاندارد ISO 10002 - سیستم رسیدگی به شکایات بیشتر بدانید...

ایزو 10002چیست؟

 

این استاندارد بین المللی، خطوط راهنما برای طراحی و اجرای یک فراین داثر بخش و کارا برای بررسی و حل و فصل شکایات مشتری را تشریح را می کند . این راهنما به منظور تامین منافع مشتریان ، سازمان و طرف های ذینفع توسعه یافته است .

اطلاعات بدست آمده از فرایند حل و فصل شکایات مشتریان می تواند در بهبود محصولات و خدمات ، همین طور افزایش کارایی اثر بخش فرایند های سازمان، بکار رود و منجر به افزایش اعتبار سازمان شود.

 

سازگاری و هم افزایی با ایزو 9001 و ایزو9004

 

این استاندارد بین المللی با الزامات ایزو 9001 و ایزو 9004 سازگار است و می تواند همزمان با این استاندارد ها در سازمان استقرار یابد، هر چند استقرار آن بصورت مستقل هم امکان پذیر است.

 

فواید استقرار این استاندارد چیست ؟

 

اجرای فرایند حل و فصل شکایات مشتریان بر اساس این استاندارد می تواند فواید زیر را برای سازمان فراهم کند:

 

- دسترسی مشتریان به یک فرایند پاسخ گو، بررسی و حل و فصل شکایات

- ارتقاء توانایی سازمان برای حل و فصل شکایات مشتریان بصورتی سازگار ، نظام مند و پاسخ گو بمنظور افزایش

سطح رضایت مشتریان .

-  ارتقاء توانایی سازمان در شناسایی روند و دلایل شکایات مشتریان و بهبود عملکرد سازمان .

- کمک به سازمان در ایجاد رویکرد مشتری مدار، برای حل و فصل شکایات مشتریان و تشویق پرسنل به بهبود مهارتها در تعادل با مشتری.

ایجاد مبنایی برای بازنگری و تحلیل فرایند حل و فصل شکایات و بهبود مستمر این فرایند.
Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body