صفحه نخستاخبار و مطالب › ایزو 26000، ضرورت امروز

ایزو 26000، ضرورت امروز

 

سازمان های دنیای امروز و سهامداران آنها بطور فزاینده نسبت به ضرورت و مزایای رفتار مسئولیت اجتماعی آگاه شده اند. هدف مسئولیت اجتماعی مشارکت در توسعه پایدار می باشد.

عملکرد یک سازمان در رابطه با اجتماع با توجه به فعالیت هایی که انجام می دهد و نقش آن در محیط زیست، جزء مهمی از اندازه گیری عملکرد کلی سازمان و تداوم عملیات بصورت اثربخش محسوب می گردد. این امر در جزء به معنای انعکاس رشد تشخیص نیاز به اطمینان از اکوسیستم های سلامت، تساوی اجتماعی و حاکمیت سازمانی خوب می باشد. در اجرای بلندمدت، همه فعالیت های سازمان به سلامتی اکوسیستم های دنیا بسته خواهد بود. هدف سازمان ها داشتن امنیت بیشتر برای سهامداران متفاوت خود می باشد.
Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body