الزامات ارزش گذاری برند  ISO 10668

ایزو 10668 الزاماتی را برای رویه های اجرایی و روش های اندازه گیری ارزش مالی برند بیان می دارد.

ایزو 10668 چارچوبی را شامل اهداف، مبانی ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و منبع یابی داده ها و مفروضات کیفی مشخص می کند.