سیستم مدیریت پروژه ISO 10006 

این استاندارد الزاماتی را به عنوان راهنما برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می دهد.

این استاندارد برای پروژه های مختلف از پیچیده، کوچک یا بزرگ، بلند مدت یا کوتاه مدت در محیط های مختلف صرفنظر از نوع محصول یا فرایند ذیربط کاربرد دارد.

ایزو 10006 راهنمای خود «مدیریت پروژه» نیست، بلکه راهنمای کیفیت فرایندهای پروژه می باشد.