سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای –OHSAS 18001 /  ISO 45001

 

اخذ گواهینامه OHSAS 18001 یا ISO 45001 برای هر سازمان و کسب و کاری که بخواهد ریسک های سلامتی و ایمنی کارکنان، بازدیدکنندگان و مشتریان خود را در بلند مدت کاهش دهد، مناسب می باشد.

ایمنی شغلی: موضوعی مهم در رقابت

امروزه افزایش فشار رقابت و پاسخ سریع به آن بدین معناست که جای هیچ اشتباهی برای شرکت ها وجود ندارد. حوادث صنعتی و کاری معمولاً منجر به توقف تولید و ارائه خدمات و یا لغو سفارشات می گردد. یک سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی، باعث می شود حوادث شما بواسطه نظام مند کردن عناصر سلامت و ایمنی کاهش یابد.

در این سیستم شما می توانید خطرات بالقوه را شناسایی و تحلیل نموده و ریسک های مربوطه را ارزیابی نمایید و به این ترتیب، از مبنایی برای طراحی و برنامه ریزی اهداف برای ارتقای ایمنی کارکنان خود بهره مند شوید.با مشخص کردن مسئولیت ها و آموزش کارکنان، خود را آماده مقابله با حوادث اضطراری خواهید کرد.

مزایای اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 45001 یا OHSAS 18001:

–         کاهش حوادث کاری

–         ارتقای آگاهی در مورد ایمنی و افزایش انگیزه کارکنان

–         اطمینان از انطباق با الزامات قانونی درباره ایمنی شغلی و حفاظت فردی

–         کاهش توقفات کاری

–         کاهش هزینه های بیمه

–         بهبود وجهه کاری نزد مشتریان، تأمین کنندگان، مراجع قانونی و سرمایه گذاران به عنوان شرکت معتبری که به ایمنی اهمیت می دهد